Barnpsykolog

Är du orolig för ditt barns eller ungdoms beteende och undrar om det är normalt? Är du osäker på om du bemöter barnets beteende på rätt sätt? Ta hjälp av en barnpsykolog. 

Att vara förälder innebär att följa en individs utveckling från nyfödd till vuxen. Alla barn går igenom olika faser där några kommer att vara mer utmanande. I dessa faser kommer ditt barn att uttrycka sina bekymmer, beteenden, önskemål och behov på olika sätt. Det finns ingen bruksanvisning som säger precis hur vi som föräldrar ska göra.

Det är normalt att föräldrar oroar sig för sina barns välbefinnande och tvivlar på om man i olika situationer reagerar på rätt sätt. Är du orolig för ditt barns psykiska hälsa så är det dock bra att ta hjälp. Eller när det känns allt för svårt att vara förälder. Hos oss på Psykologiteamet träffar du psykologer som både kan stödja dig som förälder och som kan träffa ditt barn för psykologisk utredning och/eller behandling.

Barn som mår dåligt kan ha antingen emotionella eller beteendemässiga problem. Ofta märks problemen både på barnets känslor och beteenden.

Förekommande besvär kan vara:

- Rädslor, skräck, oro, mardrömmar
- Problem kring ätande och sömnen
- Problem i skola så som inlärningssvårigheter eller svårigheter med det sociala
- Rastlöshet och koncentrationsproblem
- Kommunikations-, tal- och utvecklingssvårigheter.
- Svårigheter i förhållande till kamrater eller med föräldrar.

- Blir ofta del av konflikter. Utmanande beteende. Svårigheter med regler eller gränssättning.

- Aggressivt eller våldsamt beteende 

- Ätstörningar eller självskadande beteenden: här är det viktigt att snabbt söka professionell hjälp.

- Plötslig beteendeförändring: Om barnet verkar väldigt annorlunda än vad det vanligtvis är och du som förälder inte förstår varför.

- Regressioner som inte övervinns: ibland observeras ett steg bakåt i utvecklingen som fungerar som ett skydd mot problem eller ett sätt att hantera förändring. Så snart barnet får självförtroende återvänder det till steget där barnet tidigare var under utveckling. Om regressionen inte går över efter en tid är det bra att söka hjälp.

- Tillbakadraget beteende: när barnet isolerar sig och har svårt att få vänner.

- Fysiska symptom utan medicinsk förklaring så som ont i huvudet, ont i nacke och axlar eller problem med magen som har undersökts av läkare men där man inte finner någon fysisk förklaring kan vara orsakat av ex. oro eller stress.

I terapi med yngre barn arbetar psykologen för att skapa ett gott och tryggt klimat så att barnet kan känna sig trygg. Psykologen utvecklar sessionerna med yngre barn främst genom icke-verbalt språk, genom aktiviteter, teckningar och spel – med äldre barn mer genom samtalet. Den professionella stöttar barnet i att kunna kommunicera vad som händer och hur barnet tänker och känner på ett sätt som är förståeligt för vuxna.

Beroende av barnets ålder så är det vanligt att psykologen även träffar föräldrarna regelbundet. Ibland tillsammans med barnet och ibland var för sig. Föräldrarna ges information om behandlingen, om vad psykologen uppmärksammar och arbetar med samt vägledning för på bästa sätt stödja barnets behandling och hantera vardagens situationer med barnet. Tonåringar som närmar sig vuxen ålder har rätt till ett större självbestämmande i behandlingen och viss sekretess gällande sitt privatliv där en avvägning av vilken information som delas med föräldrar görs av psykologen för att främja barnets hälsa på bästa sätt. Ofta ser dock vi som psykologer att det kan vara bra att uppmuntra även äldre tonåringar och unga vuxna att dela information om sitt liv, sina tankar och känslor med sin familj för att familjen ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt.

Shopping Basket