Två händer sträcks mot varandra

Hjälp! Vart kan jag få hjälp för mina psykiska problem?

Många, såväl vuxna som barn och ungdomar, söker efter hjälp för sitt psykiska mående och upplever det som svårt att finna rätt hjälp. Därför har vi valt att skriva det här blogg-inlägget med förhoppningen om att det ska kunna vara till hjälp på vägen. Om du har fler tips på vägar till hjälp får du gärna mejla så kan vi lägga upp ytterligare tips här.

Vi startar med att beskriva den offentliga vården – den vård som betalas av skattemedel och där du som patient endast betalar en liten del. Sedan övergår vi till platser utanför den offentliga vården där du kan få hjälp.

När det gäller den offentliga vården är det bra att känna till att fritt vårdval gäller inom många områden och innebär att du ofta kan välja en annan vårdgivare än den som finns närmast dig, både när det gäller val av vårdcentral och annan vård som ges av landstinget. Det är klokt att kolla upp hur det fria vårdvalet kan hjälpa dig om du inte skulle vara nöjd med den vård du erbjuds av vårdgivarna närmast dig.

Vårdcentralen/primärvården

Den vårdcentral där du är listad är normalt den plats du inom den offentliga vården ska vända dig till i första hand för att söka hjälp för din psykiska ohälsa. Om vårdcentralen inte har tillräckliga kunskaper eller resurser för att kunna hjälpa dig bör de hänvisa dig vidare. Verkligheten är sådan att det skiljer sig mycket åt vilken hjälp gällande såväl bedömning och behandling som du erbjuds av din vårdcentral. Är du missnöjd med din vårdcentrals bemötande så kan det vara värt att ta kontakt med andra vårdcentraler och höra hur de arbetar med psykisk ohälsa för att eventuellt lista om dig.

Primärvård via Internet

De senaste åren har vårdcentraler på nätet och andra nätbaserade tjänster växt explosionsartat. Du kan ofta få en kortare kontakt och behandling via nätet. Det som kan vara värt att fundera över är vilken typ och omfattning av behandling du erbjuds, vilken kvalitet behandlingen har – är det till exempel en nyutexaminerad psykolog som har väldigt många korta samtal varje dag och hur blir i sådant fall det mötet för dig? Det kan också vara värt ur ett samhällsperspektiv att fundera över vem som får betala för behandlingen – kommer notan till din vårdcentral och vilka konsekvenser får det – kommer till exempel en liten vårdcentral på en mindre ort att överleva om alla patienter använder en vårdcentral på nätet för att snabbare få hjälp eller listar om sig till en vårdcentral som är nätbaserad – och vad händer då om du eller andra behöver vård som inte kan ges via nätet?

Allmänpsykiatrin/barn- och ungdomspsykiatrin/vuxenpsykiatrin

Vid mer komplex och svår psykiatrisk problematik kan vårdcentralen remittera patienter till enheter inom psykiatrin. Hur ansvaret för psykisk ohälsa är fördelat mellan primärvård och mellan psykiatri samt vilken typ av psykiatriska enheter som finns och ansvarar för vad skiljer sig åt mellan olika landsting. Du hittar mer information om psykiatrin inom ditt landsting på landstingets hemsida. Där finns också ofta information om möjlighet att skriva en egenremiss till psykiatrin. Om du inte kan eller får skriva en egenremiss så är det normalt vårdcentralen som skickar remiss till psykiatrin för bedömning/behandling. Om du har en viss diagnos kan du kanske ha hjälp av socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer kring vilken behandling du bör erbjudas och önska denna behandling då du har kontakt med såväl primärvård som psykiatri.

Ungdomsmottagning

På de flesta större orter i Sverige finns ungdomsmottagningar dit ungdomar kan vända sig. Dessa ungdomsmottagningar arbetar dels med sexuell och reproduktiv hälsa men också med den psykiska hälsan hos ungdomar. De tar emot ungdomar/unga vuxna i ålder 12-13 år fram till någonstans mellan 20 och 25 år (upp till vilken ålder beror på mottagning). Mer om ungdomsmottagningar finner du här: https://www.umo.se/att-ta-hjalp/ungdomsmottagningen/om-ungdomsmottagningen/

Kommun, skola, socialtjänst

Inom skolan har skolhälsovården ett ansvar för både den fysiska och psykiska hälsan hos skolbarnen och alla skolor ska ha tillgång till skolpsykolog. I första hand arbetar dock skolhälsovården med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder snarare än behandling.

Via socialtjänsten och andra enheter inom kommunen finns ofta stöd för par och föräldrar till små barn. De flesta kommuner har en hemsida där man kan finna information kring vad de erbjuder sina invånare i form av socialt stöd och hälsofrämjande arbete kring psykisk ohälsa. De flesta kommuner erbjuder också ofta någon form av stöd eller behandling vid missbruksproblem och till den som är anhörig till någon med missbruk.

Specialiserade enheter för specifika målgrupper/specifik problematik

För vissa typer av problem kan det via den offentliga vården finnas specialiserade enheter där man kan få hjälp om man tillhör en viss målgrupp eller om man har vissa typer av problem. För att veta hur man söker behandling på dessa enheter får man söka information på deras hemsida eller ringa och fråga. Därför är det bra att söka information kring vad såväl den kommun, det landsting och den region man bor i kan erbjuda i den livssituation där man befinner sig och för den typ av problem man söker hjälp för.
Några exempel på sådana enheter är följande:

  • De psykologenheter som finns kopplade till mödrahälsovården och BVC och arbetar med såväl gruppverksamhet som individuella samtal gentemot gravida och föräldrar till barn 0-6 år. De kan också arbeta med utredningar och insatser gentemot barnen som går på BVC. Vad dessa psykologenheter har att erbjuda och vem som har möjlighet att ta del av verksamheten skiljer sig mellan olika regioner – barnmorskemottagningar och BVC-mottagningar har information om vad som gäller just där du bor.
  • Specialisttandvård för barn och unga där barn och ungdomar kan få psykologisk hjälp för svår tandvårdsrädsla. Remiss skickas från Folktandvården.
  • I Göteborg finns ett sexualmedicinskt centrum där personer som lider av sexuella problem/problem relaterade till sexualiteten kan få specialiserad hjälp. Dit kan man exempelvis skriva en egenremiss.
  • För den som är eller varit utsatt för våld eller som har eller är rädd för att utsätta andra för våld så finns specialisterade mottagningar, t.ex. Utväg i Södra älvsborg; http://www.utvag.com/ och Alternativ till våld.

Om du inte får den hjälp du önskar inom den offentliga vården så kan det finnas en hel del andra alternativ att överväga…

Försäkringsbolag

I många hemförsäkringar ingår rätt till psykologisk behandling vid kriser eller trauman. Kanske har du även någon form av försäkring privat eller via din arbetsgivare där det ingår psykologisk behandling vid andra typer av problem än en uttalad kris? Det är väl värt att kolla upp vad dina eventuella försäkringar kan erbjuda om du börjar må psykiskt dåligt. En del försäkringsbolag ordnar med en psykolog-kontakt för dig medan andra kan betala om du själv väljer en psykolog.

Företagshälsovård/studenthälsa

Om det är situationen på din arbetsplats eller situationen som student som får dig att må dåligt så har arbetsplatsen/lärosätet ett ansvar för att hjälpa dig att hantera, bearbeta eller förändra situationen som har fått dig att må dåligt. Många företag har en företagshälsovård inom företaget eller avtal med en sådan där såväl insatser på arbetsplatsen och samtal för anställda kan erbjudas.

Har du turen att ha en riktigt bra arbetsgivare så är det också mycket möjligt att din arbetsgivare kan erbjuda exempelvis psykologsamtal eller annat stöd även om ditt psykiska mående inte är direkt relaterat till arbetssituationen. Många arbetsgivare har förstått att de anställdas hälsa generellt är viktig för arbetsplatsen och företagets framgång och vill därför mer än gärna vara delaktiga i att se till att deras anställda mår så bra som möjligt genom att företaget exempelvis betalar för ett antal timmar hos psykolog.

Svenska kyrkan

Den svenska kyrkan erbjuder på de flesta orter samtalsstöd, ofta med någon som är utbildad samtalsterapeut. Dessa samtal kan såklart handla om tro och gudsuppfattning men de kan också vara helt fristående från tro och även den som inte är kristen är välkommen att ta kontakt med kyrkans samtalsmottagningar. Kyrkan anordnar också ofta stödgrupper och andra hälsofrämjande aktiviteter inom kyrkan som brukar vara kostnadsfria eller ha låga kostnader. För den som inte principiellt är emot svenska kyrkan är det väl värt att undersöka vad de kan erbjuda på just din ort.

Ideella organisationer, intresseorganisationer och självhjälpslinjer

På internet kan du finna organisationer som erbjuder stöd, information och i vissa fall telefonsamtal eller behandling vid psykisk ohälsa. För vanliga psykiska problem finns ofta patientföreningar som ger information och anordnar föreläsningar m.m.

Självhjälpsböcker

För många vanliga psykiska problem finns självhjälpsböcker som du kan läsa och därigenom själv prova att behandla dina psykiska problem. Genom att välja böcker som är skrivna av personer som antingen är legitimerade psykologer eller har annan legitimationsgrundande profession så får du med högre sannolikhet en bok med råd utifrån aktuell forskning att läsa och därmed råd att följa som har större chans att faktiskt kunna hjälpa din psykiska ohälsa.

Behandlingsstudier

Via högskolor och universitet så kan det vara möjligt att delta i behandlingsstudier och därigenom om du har tur få kostnadsfri behandling. En sida som samlar studier som dessa är följande: http://studie.nu/

Psykologstudenter

Om du har lite tålamod och är beredd på eventuella nybörjarmisstag, så kan du få fantastiskt bra behandling på de universitet och högskolor som har en psykologutbildning. Som en del av utbildningen arbetar psykologstudenterna med egna klienter. Studenterna har alltid hjälp av en erfaren handledare kring hur de utformar behandlingarna och därmed blir dessa behandlingar skapade utifrån den senaste forskningen. Behandlingarna sker normalt under terminerna och är ofta avgränsade i tid till allt emellan en halv till tre terminer.

Söka psykologisk behandling privat

För den som har råd och kan tänka sig att betala för privat psykologisk behandling så finns på de större orterna många privata företag och privatpraktiserande behandlare att välja på. För den som bor på en mindre ort eller utomlands kan psykologisk behandling via Internet vara ett bra alternativ. Det är viktigt att du kollar upp att den behandlare du söker hjälp hos är antingen legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut då detta är de två yrkesgrupper som är väl utbildade inom psykologisk utredning och behandling. Du bör också ta reda på i vilken utsträckning psykologen/psykoterapeuten är kunnig inom just det område du önskar utredning eller behandling för samt att personen är uppdaterad på aktuell forskning och har uppdaterat sina behandlingsmetoder utifrån ny forskning och aktuella riktlinjer.


Det kan vara en god idé att tala med flera olika behandlare för att höra vem du tror kan hjälpa dig på bästa sätt. Du kan till och med välja att genomföra ett första samtal hos två eller flera olika psykologer/psykoterapeuter innan du bestämmer dig. Det blir såklart en viss kostnad att ha ett första besök hos flera olika behandlare men då man vet att upplevelsen av god kontakt med din psykolog/psykoterapeut är mycket viktig för behandlingsresultatet så kan det trots allt vara väl investerade pengar och tid.


Att gå till en legitimerad psykolog kostar normalt kring 1000 kr (kan såklart variera en del) och ett samtal är oftast 45-50 minuter långt. Fördelar med att få hjälp du själv betalar för är såklart att du här kan söka efter vad just du önskar hos en behandlare, att du i större utsträckning kan välja när du önskar påbörja hjälpen och hur länge du vill att den ska pågå. Även om kostnaden kan upplevas som stor så kan det vara klokt att fundera över kostnaden utifrån följande frågor vilka du även kan diskutera med en behandlare du överväger att gå till:

  • Om jag får rätt hjälp, hur snabbt kan jag komma att må bättre och hur goda chanser är det att behandlingen hjälper? Hur många sessioner beräknas behövas för mina problem? Om svaret är exempelvis tre eller åtta sessioner och behandlingen beräknas leda till en stor förändring i mående och livskvalitet – då kan det tänkas vara värt att både snåla in på annat i livet eller spara ihop pengar en tid för att kunna genomföra behandlingen.
  • Vilka andra alternativ har jag om jag inte går i privat behandling? Hur långa väntetider och vilken kontinuitet och kvalitet är jag garanterad gällande behandlingen?
  • Om jag behöver hjälp under en längre tid – hur ofta skulle jag kunna gå i behandling utan att det skapar problem för min ekonomi? För många kan det exempelvis vara möjligt att gå i psykologisk behandling varannan eller var tredje vecka medan en gång per vecka skulle bli en allt för stor månadskostnad.

Förhoppningsvis har du i detta inlägg funnit en väg som är värd att undersöka närmare för att du eller den du bryr dig om ska kunna få bra hjälp!

Comments are closed.