Neuropsykiatrisk utredning

Psykologiteamet genomför psykologisk och neuropsykiatrisk utredning för vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum kommun. Vi följer också gärna upp utredningen du gjort hos oss, eller hos annan psykolog, med fortsatt stöd och behandling kring de svårigheter som bättre kunnat förstås med utredningen.

Vi kan erbjuda uppstart av utredning inom två veckor. Läs gärna mer om hur utredningen går till, om våra priser och svaren på vanliga frågor. Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om du önskar boka en utredning eller önskar mer information.

 

Bedömningssamtal
Vid ett första möte träffar du en psykolog och får där svara på frågor om din utvecklingshistoria samt hur dina problem ser ut idag. Här görs en första bedömning om en fördjupad utredning är att rekommendera för dig.

Testning
Den utredningen gäller kommer att få utföra en rad tester gällande minne, begåvning, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Testerna vi använder är väl beforskade och marknadsledande med syftet att skapa en funktionsprofil för att se om denna kan hjälpa till att förklara svårigheterna samt se likheter med andra som har liknande problematik.

Skattningsformulär
Ni kommer att få fylla i formulär med en mängd frågor för den utredningen gäller. Dessa kommer sedan att poängsättas och resultaten kommer att analyseras och jämföras med hur de normalt ser ut för människor med NPF.

Anhörigintervju
Då denna typ av diagnos beskriver ett livslångt tillstånd kan det vara av stor hjälp att få information kring hur personen fungerade under uppväxten. Att prata med en förälder, ett syskon eller annan person som kan sitta på denna information kan därför vara väldigt hjälpsamt. Vid vuxenutredning kan det även bli aktuellt att samla in information från en partner för att få mer information om personens problem i vardagen.

Läkarbesök
Vid denna typ av utredningar är det alltid viktigt att genomföra en noggrann differentialdiagnostik, det vill säga utesluta andra diagnoser som skulle kunna förklara problemen. Därför ingår alltid ett läkarbesök i utredningen för att säkerställa att inga somatiska diagnoser missas. Läkaren är även delaktig i att säkerställa kvaliteten i utredningen, bedömning och den diagnos som sätts, genom inläsning av psykologens bedömning och samtal med utredande psykolog.

Sammanställning och skapande av rapport
Psykologiteamet kommer efter datainsamlingsdelen att sammanställa materialet till en rapport där resultaten från utredningen presenteras på ett lättfattligt vis och där slutsatsen presenteras.

Återkoppling
Utredningen återkopplas alltid till er vid ett möte med ansvarig psykolog för att presentera resultaten och svara på frågor kring dessa. Här får ni information om varför/varför inte diagnos ställts, vilka rekommendationer vi kan ge utifrån utredningens resultat och ni får möjlighet att diskutera med psykologen vad detta kan komma att innebära inför framtiden.

Uppföljning och stödinsatser
Efter genomförd utredning ingår det 3 månaders tillgång till Psykologiteamets lärplattform som innehåller en mängd material i form av filmer, länkar och rekommendationer kring hur ni kan arbeta vidare med er problematik.

Om det sätts en diagnos som möjliggör medicinsk behandling kommer ni även få information kring hur ni kan gå vidare kring detta.

Valfritt fortsatt stöd och uppföljning
Förutom informationen och materialet i vår lärplattform erbjuder vi också anpassad uppföljning för att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och god hälsa. Vi kan ge stöd och expertis gällande att hantera svårigheterna, ge hjälp att kommunicera med exempelvis skola, arbetsplats eller anhöriga och du som vuxen eller barn kan prova ut olika typer av psykologisk eller medicinsk behandling för att se vad som passar dig.

Bedömningssamtal vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik: 1750 kr 

Neuropsykiatrisk utredning - vuxen exkl. bedömningssamtal: 22 500 kr 

Neuropsykiatrisk utredning - barn inkl. återkoppling med skola och exkl. bedömningssamtal: 23 900 kr 

Utredning av särbegåvning: 12 000 kr

Psykiatrisk/psykologisk utredning, ej neuropsykiatrisk bedömning: 12 000 kr

Efter avslutad utredning:

Uppföljning/rådgivning/behandling med psykolog efter utredning: 1190 kr/samtal

Vi samarbetar med psykiatriker som kan, efter avslutad utredning, erbjuda insättning av medicin samt uppföljningssamtal. 

Om du efter avslutad utredning önskar vända dig till den offentliga vården för hjälp med behandling, exempelvis i form av medicinering, kan vi bistå med att skriva remiss: 1190 kr/tim

NPF är beteendediagnoser. Med detta menas att de ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak även fast de har en biologisk grund. En person med dessa typer av svårigheter kan ofta tänka, lösa problem eller hantera information på ett annorlunda sätt än vad de flesta andra gör. För att uppfylla diagnoskriterierna är det viktigt att problematiken har en signifikant påverkan på personens fungerande och förekommer i flera situationer och miljöer (skola, hemma, arbete).

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att psykiatriska diagnoser inte är något väsensskilt utan bara änden på ett spektrum som innehåller alla människor. Man kan säga att alla människor har mer eller mindre ADHD-symptom och att utredningens uppgift är att avgöra om den utredda individen ligger över den överenskomna gränsen för diagnos eller inte.

Människor med ADHD har ofta svårt med uppmärksamhet och struktur. Det kan vara svårt att hålla reda på både saker och tider. Många har en mental och/eller motorisk rastlöshet och har ofta väldigt lätt för att bli distraherade, speciellt om uppgiften de står inför upplevs som krävande.

Samtidigt är hyperfokus ett vanligt förekommande tillstånd vid ADHD vilket är förmågan att fastna i en aktivitet under väldigt lång tid. Det sker normalt när aktiviteten känns stimulerande, rolig eller intressant. Ofta upplever omgivningen att man inte hör eller märker vad som händer runt omkring när man är i hyperfokus. Förmågan att på det sättet fokusera till hundra procent kan leda till både bra och dåliga konsekvenser beroende på om aktiviteten är något man vill och behöver göra i sitt liv eller inte.

Problem med impulsivitet, det vill säga oförmågan att stå emot infall och impulser - kort och gott “att inte tänka efter före”, är också vanligt förekommande. Det är också vanligt att personer med ADHD har stora problem med det som kallas prokrastinering, det vill säga att man skjuter på saker man behöver göra - gör dessa i sista stund, allt för sent eller aldrig får det gjort.

ADD (attention deficit disorder) är en form av ADHD där impulsivitet och hyperaktivitet inte är framträdande. Istället är det fokus på problem med uppmärksamhet och koncentration, och personen kan ofta ha problem med att komma igång med att göra saker och att göra färdigt uppgifter.

Det är vanligt att den som har ADD kan gå länge utan att få en diagnos då problemen inte märks lika tydligt av de runt omkring barnet eller den vuxna. Det är inte ovanligt att den som har ADD kanske först söker hjälp för nedstämdhet eller ångest som kan vara ett resultat av att man inte lyckas genomföra det man vill och behöver i sitt liv. Den som har ADD riskerar att beskrivas som lat eller omotiverad av sin familj, partner och vänner fast svårigheterna med att få saker gjort till exempel i skola, i hemmet, på arbete eller i relationer, i själva verket beror av svårigheterna till koncentration, planering och struktur. 

Genom att få rätt diagnos kan man också få rätt verktyg och eventuellt medicinering som gör att livet kan fungera så bra som möjligt och risken för andra psykiska problem så som ångest och depression minskar.

Autismspektrumtillstånd
Människor med denna typ av funktionsvariationer kan ofta ha svårigheter med socialt samspel. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur någon annan tänker eller att förstå de egna eller andras känslor. Vid stress reagerar personer med autism ofta med mycket starka känsloutryck eller en ihållande avstängdhet.

Annorlunda reaktioner på olika sinnesintryck är också vanligt förekommande. En del personer med autism har en stark överkänslighet när det kommer till lukt, ljud eller synintryck medan andra kan ha svårare för att ta in sinnesintryck.

Det är också vanligt med en låg förmåga till flexibilitet och en känslighet för oplanerade förändringar. Många med autism har mycket tydliga specialintressen - ett visst område som man vill ägna mycket tid åt att exempelvis läsa om, lära sig om eller ägna sig åt.

Barn med autism har ofta en försenad språkutveckling. Samtidigt så kan en del barn ha ett avancerat språk och upplevas som lillgamla. Även de som har ett rikt ordförråd skiljer dock ofta ut sig från barn i samma ålder gällande svårighet att förstå användande av tonläge, bildliga uttryck som metaforer och att kommunicera kring sina och andras känslor.

Tics är återkommande fysiska rörelser och/eller ljud som personen gör utan att kunna kontrollera dem. När ticsen är rörelser, som att kasta med huvudet, kallas de motoriska, och när de är ljud, som upprepningar av vad någon säger, kallas de vokala. Vanligtvis framkommer tics redan i barndomen, vid omkring 4–6 års ålder men många upplever tics i en mild form under en kortare period som sedan går över av sig själv. När ticsen pågått i minst ett år kallas det för Tourettes syndrom. Ifall det pågår en längre period och skapar besvär är det viktigt att utreda och få hjälp vid behov.

Problematik som har med låg begåvning att göra fångas ofta upp av samhället genom förskola, skola och vården. Samtidigt kan hög begåvning leda till en rad problem som mer sällan uppmärksammas och som därför kan leda till oförstående från omgivningen och ett onödigt lidande för individen.

Särbegåvning innebär att man har betydligt högre IQ än genomsnittet. Såväl barn och ungdomar som vuxna med denna begåvningsprofil kan ha svårt att relatera till jämnåriga. De blir lätt uttråkade och kan uppleva en rad jobbiga känslor i skolan eller i andra aktiviteter när de inte utmanas tillräckligt. Dessa individer är ofta bra på att analysera och vrida och vända på saker men denna förmåga kan ha en baksida. Den kan riktas mot omgivningen i form av ifrågasättande av information och auktoriteter på ett sätt som leder till frustration och konflikter. Det är också vanligt att den vänds mot sig själv i form av perfektionism eller överdrivet analyserande av det egna agerandet.

Då dessa elever oftast når upp till de krav gällande exempelvis studier som omgivningen ställer på dem är det mycket ovanligt att deras begåvningsnivå utreds. Samtidigt kan de få problem i skolan, i aktiviteter eller på arbete på grund av att de mår mentalt dåligt, kan bli rastlösa och kan uppleva sociala svårigheter.

För att kunna fastslå särskild begåvning behöver en utredning genomföras med psykolog som har goda kunskaper inom ämnet. På Psykologiteamet erbjuder vi på privat mottagning utredning av särbegåvning samt rådgivning gällande insatser kring hur man kan hantera en misstänkt eller bekräftad särskild begåvning.

Kostnad för utredning av särskild begåvning: 12 000 kr. Inkluderar samtliga delar som ingår i neuropsykiatrisk utredning förutom läkarbesök. Då frågeställningen är avgränsad blir dock insamlandet av information samt rapport-skrivandet inte lika omfattande och därmed är kostnaden betydligt lägre.

Rådgivning efter genomförd utredning: 1190 kr/samtal á 45 minuter.

Som privat vårdgivare vill vi upplysa dig om att neuropsykiatrisk utredning är något som du som vuxen eller ditt barn, om behoven bedöms som tillräckligt stora, har rätt att erhålla inom den offentliga vården till högkostnadsskydd. Om du föredrar att gå den vägen rekommenderas du att vända dig till din vårdcentral för remiss vidare till öppenpsykiatrin som sedan bedömer om remiss ska göras för utredning. I länken nedan finner du mer information kring hur detta fungerar i VG-regionen:

Länk till VG-regionens vårdgaranti

De flesta som kontaktar oss har dock redan undersökt möjligheten att få en utredning i offentlig vård men har av någon anledning kanske inte prioriterats för att göra utredning eller tycker att väntetiden är orimligt lång. Många uppskattar också flexibiliteten gällande tid och plats för utredningen samt att man om man vill kan ha en fortsatt kontakt med vår mottagning efter utredningen om man önskar. Efter genomförd utredning kan vi ge stöd och expertis gällande att hantera svårigheterna, ge hjälp att kommunicera med exempelvis skola, arbetsplats eller anhöriga och du som vuxen eller barn kan prova ut olika typer av psykologisk eller medicinsk behandling för att se vad som passar dig. Detta borde man såklart få även via den offentliga vården men tyvärr erfar vi att många klienter berättar om att den offentliga vården inte med säkerhet kan erbjuda en sammanhållen, kontinuerlig och individuellt anpassad uppföljning.

Såväl NPF-diagnoser som andra psykiatriska diagnoser beskriver vilka symtom ett barn eller en vuxen har vid tiden för då diagnosen sätts. Vissa diagnoser, så som depression- och ångeststörningar är i allra högsta grad färskvara - det vill säga efter några månader så kan diagnosen vara borta, till exempel efter en behandling. Andra diagnoser, så som de neuropsykiatriska diagnoserna, är det vanligare att man har under hela livet även om besvären kan minska eller öka. Det är dock inte en självklarhet att så är fallet - vi vet till exempelvis att relativt många barn som har fått en NPF-diagnos kan "växa ifrån" symtomen så att de inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen. Ibland kan också diagnosen ha varit felaktig och symtomen kanske, med ytterligare kunskap och då man ser hur man har mått och fungerat under en längre tid, bättre kan förklara symtomen med en annan diagnos.
 
Om du önskar ompröva en diagnos som du tidigare har fått så är du välkommen att göra en ny utredning hos oss. Du är välkommen att ta kontakt för att tillsammans med oss prata kring om det kan vara hjälpsamt för dig att göra en ny utredning för att få en aktuell bedömning utifrån hur du mår och fungerar idag. Ofta kan vi börja med att boka ett bedömningssamtal där du tar med tidigare journaler och beskriver din nuvarande situation. Även föräldrar som anser att en ny bedömning av deras barn vore hjälpsam är välkomna att boka en tid.

Shopping Basket