pencil-1037609_1920

Särskild begåvning

Vad är särskild begåvning och hur går utredning av särskild begåvning till?

Begreppet särskild begåvning används för att beskriva ett barn, ungdom eller en vuxen med en osedvanlig förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. Ofta innebär detta att man också har en betydligt högre IQ än genomsnittet. Denna förmåga är på många sätt en styrka som skapar motståndskraft och goda förutsättningar, men kan också leda till en rad problem. Problemen uppmärksammas inte alltid eller kan vara svåra att förstå för omgivningen vilket kan leda till ett onödigt lidande för individen. Dessa individer är ofta bra på att analysera och vrida och vända på saker men denna förmåga kan ha en baksida. Den kan riktas mot omgivningen i form av ifrågasättande av information och auktoriteter på ett sätt som leder till frustration och konflikter. Detta kan i sin tur leda till en känsla av utanförskap eller till och med mobbning.

För vuxna med särskild begåvning kan det vara svårt att hitta till sammanhang där man känner att man passar in, det kan kännas svårt att bli förstådd eller passa in och en del sociala situationer och sammanhang kan bli plågsamma att vara en del av. Brist på stimulans, rastlöshet och självkritik kan uppstå. I det fall annan psykisk ohälsa eller svårigheter uppstår så kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till den särskilda begåvningen i utredning och behandlande insatser.

Barn och unga med denna begåvningsprofil kan ha svårt att relatera till jämnåriga. De blir lätt uttråkade och kan uppleva en rad svåra känslor i skolan eller i andra aktiviteter när de inte utmanas tillräckligt. De kan dras till att umgås med äldre barn men samtidigt så kan de äldre barnen vara i en annan social och emotionell fas vilket kan skapa problem. I vissa fall uppstår problematisk skolfrånvaro om barnet inte finner något intresse i att följa undervisningen, exempelvis om de upplever att de redan besitter kunskapen som lärs ut eller att de är långt före de andra eleverna. Det är också vanligt att den analytiska förmågan vänds mot barnet själv i form av perfektionism eller överdrivet analyserande av det egna agerandet.

Då dessa barn och unga oftast når upp till de prestationskrav som omgivningen ställer på dem är det ovanligt att deras begåvningsnivå utreds. Samtidigt kan de få problem i skolan, i aktiviteter eller på arbete på grund av att de mår mentalt dåligt, blir rastlösa eller upplever sociala svårigheter. Ett barn som under lång tid är understimulerat eller har mötts av en oförstående omgivning kan ge upp och då bli utåtagerande, underprestera eller verka ointresserad. Begåvning kan inte likställas med prestation, så som ett skolresultat. Särskilt begåvade barn behöver inte nödvändigtvis vara högpresterande och alla högpresterande behöver heller inte ha en ovanligt hög IQ-nivå.

För att kunna fastslå särskild begåvning behöver en utredning genomföras med psykolog som har goda kunskaper inom ämnet. På Psykologiteamet erbjuder vi på privat mottagning bedömning av kognitiv förmåga vilket visar på möjligt särskild begåvning och generellt styrkor och utmaningar i den kognitiva profilen. Vi ger också rådgivning och stöd kring hur man kan hantera en misstänkt eller bekräftad särskild begåvning.

Kostnad för utredning av särskild begåvning/kognitiv bedömning: 17 000 kr.

Rådgivning efter genomförd utredning: 1190 kr/samtal.

Tags: No tags

Comments are closed.