Autism

Autism

Autismspektrumtillstånd
Människor med denna typ av funktionsvariationer kan ofta ha svårigheter med socialt samspel. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur någon annan tänker eller att förstå de egna eller andras känslor. Vid stress reagerar personer med autism ofta med mycket starka känsloutryck eller en ihållande avstängdhet.

Annorlunda reaktioner på olika sinnesintryck är också vanligt förekommande. En del personer med autism har en stark överkänslighet när det kommer till lukt, ljud eller synintryck medan andra kan ha svårare för att ta in sinnesintryck.

Det är också vanligt med en låg förmåga till flexibilitet och en känslighet för oplanerade förändringar. Många med autism har mycket tydliga specialintressen - ett visst område som man vill ägna mycket tid åt att exempelvis läsa om, lära sig om eller ägna sig åt.

Barn med autism har ofta en försenad språkutveckling. Samtidigt så kan en del barn ha ett avancerat språk och upplevas som lillgamla. Även de som har ett rikt ordförråd skiljer dock ofta ut sig från barn i samma ålder gällande svårighet att förstå användande av tonläge, bildliga uttryck som ex. metaforer och att kommunicera kring sina och andras känslor.