Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning

Psykologiteamet genomför psykologisk och neuropsykiatrisk utredning för vuxna samt barn och unga på våra mottagningar i centrala Göteborg och Lerum kommun. Vi följer också gärna upp utredningen du gjort hos oss, eller hos annan psykolog, med fortsatt stöd och behandling kring de svårigheter som bättre kunnat förstås med utredningen.

Vi kan erbjuda uppstart av utredning inom två veckor.

Läs gärna mer om hur utredningen går till, om våra priser och svaren på vanliga frågor. Varmt välkommen att ringa eller mejla oss om du önskar boka en utredning eller önskar mer information:

KONTAKTA OSS

 

Vad ingår i utredningen?

Bedömningssamtal
Vid ett första möte träffar du en psykolog och får där svara på frågor om din utvecklingshistoria samt hur dina problem ser ut idag. Här görs en första bedömning om en fördjupad utredning är att rekommendera för dig.

Testning
Den utredningen gäller kommer att få utföra en rad tester gällande minne, begåvning, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Testerna vi använder är välbeforskade och marknadsledande och syftet är att skapa en funktionsprofil för att se om denna kan hjälpa till att förklara svårigheterna samt att se likheter med andra med liknande problematik.

Skattningsformulär
Ni kommer att få fylla i formulär med en mängd frågor för den utredningen gäller. Dessa kommer sedan att poängsättas och resultaten kommer att analyseras och jämföras med hur de normalt ser ut för människor med NPF

Anhörigintervju
Då denna typ av diagnos beskriver ett livslångt tillstånd kan det vara av stor hjälp att få information kring hur personen fungerade under uppväxten. Att prata med en förälder, ett syskon eller annan person som kan sitta på denna information kan därför vara väldigt hjälpsamt. Vid vuxenutredning kan det även bli aktuellt att samla in information från en partner för att få mer information om personens problem i vardagen.

Läkarbesök
Vid denna typ av utredningar är det alltid viktigt att genomföra en noggrann differentialdiagnostik, dvs utesluta andra diagnoser som skulle kunna förklara problemen. Därför ingår alltid ett läkarbesök i utredningen för att säkerställa att inga somatiska diagnoser missas. Läkaren är även delaktig i att säkerställa kvalitén i utredningen, bedömning och den diagnos som sätts, genom inläsning av psykologens bedömning och kollegial diskussion. samtal med utredande psykolog.

Sammanställning och skapande av rapport
Psykologiteamet kommer efter datainsamlingsdelen att sammanställa materialet till en rapport där resultaten från utredningen presenteras på ett lättfattligt vis och där slutsatsen presenteras.

Återkoppling
Utredningen återkopplas alltid till er vid ett möte med ansvarig psykolog för att presentera resultaten och svara på frågor kring dessa. Här får ni information om varför/varför inte diagnos ställts, vilka rekommendationer vi kan ge utifrån utredningens resultat och ni får möjlighet att diskutera med psykologen vad detta kan komma att innebära inför framtiden.

Uppföljning och stödinsatser
Efter genomförd utredning ingår det 3 månaders tillgång till Psykologiteamets lärplattform som innehåller en mängd material i form av filmer, länkar och rekommendationer kring hur ni kan arbeta vidare med er problematik.

Om det sätts en diagnos som möjliggör medicinsk behandling kommer ni även få information kring hur ni kan gå vidare kring detta.

Valfritt fortsatt stöd och uppföljning
Förutom informationen och materialet i vår lärplattform så erbjuder vi också anpassad uppföljning för att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och god hälsa. Vi ge stöd och expertis gällande att hantera svårigheterna, ge hjälp att kommunicera med ex. skola, arbetsplats eller anhöriga och du som vuxen eller barn kan prova ut olika typer av psykologisk eller medicinsk behandling för att se vad som passar dig.